Politica de privacitat1. – Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és ASCEN, Associació Catalana d’empreses de neteja, d’ara endavant, conjuntament el “Responsable”, actua en qualitat de responsable, amb domicili social al carrer Biscaia, 441-443 Entl., – Barcelona 08027 (BARCELONA). Si té alguna consulta relativa a protecció de dades pot adreçar-se a l’Oficina de Protecció de dades del Responsable a través del correu electrònic ascen@ascen.net

2. Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?

El responsable informa l’usuari, o al representant legal del mateix que pugui facilitar les seves dades, que les seves dades seran tractades pel Responsable, amb les següents finalitats:

a) Gestió dels serveis oferts. Per poder formalitzar i gestionar l’alta com a associat, prestació dels serveis oferts pel Responsable, així com poder gestionar l’organització i participació en els esdeveniments i serveis de l’Associació. Així mateix, les dades s’utilitzaran per a la gestió de la relació contractual que l’uneix amb el client. A aquests efectes, el Responsable tractarà les dades del client per a activitats de contacte, facturació, gestió de cobraments i deutes, serveis d’atenció al client i gestió de les reclamacions, entre d’altres. Legitimació: Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte.

b) Compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa. Legitimació: Aquest tractament és necessari per a l’execució del contracte.

c) Remissió per mitjans electrònics, d’informació sobre ofertes i promocions sobre productes i serveis oferts pel Responsable. Amb el finalitat de poder oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès se li remetrà al client per a la seva valoració informació sobre productes i serveis del sector de la neteja d’oficines i locals i de l’Associació oferts pel Responsable. En tot cas el client podrà oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions a través dels mitjans que se li faciliten a l’apartat 5 d’aquesta política de privacitat.
Legitimació: Aquest tractament només serà realitzat si el Responsable compta amb el consentiment del client.
d) Per a l’enviament de comunicacions comercials amb ofertes relacionades amb productes i / o serveis oferts pel Responsable, que puguin ser atractives per al client, les seves dades personals podran ser tractades per a l’elaboració de perfils basats en fonts internes (ex. dades de navegació de cookies, històrics i estadístics) els resultats permetin la confecció i anàlisi de productes personalitzats, a través de segmentació en diferents grups en relació a patrons comuns. Per a això, es podrà fer un seguiment de les preferències del client sobre les comunicacions rebudes i analitzar el seu comportament conforme a les mateixes. Aquests perfilats seran utilitzades per enviar comunicacions personalitzades sobre productes i / o serveis oferts pel Responsable. Legitimació: Aquest tractament només serà realitzat si el Responsable compta amb el consentiment del client.

e) Gestió de l’alta en la newsletter per remissió, per mitjans electrònics, d’informació sobre esdeveniments i productes i serveis oferts pel Responsable. Quan el client es dóna d’alta a la newsletter a través de l’apartat disposat a aquest efecte en aquesta pàgina web, o haver sol·licitat anteriorment informació directament per correu electrònic, el Responsable podrà remetre-li comunicacions comercials sobre productes i serveis oferts pel Responsable així com de esdeveniments organitzats per aquests. Legitimació: Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials per part del Responsable sobre productes i / o serveis oferts per aquests s’entén que la subscripció de la newsletter el client dóna el seu consentiment per a aquesta finalitat. D’altra banda, pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes i / o serveis oferts per altres entitats que no siguin el Responsable s’haurà de comptar amb el consentiment del client.

f) Donar resposta a les consultes plantejades. El responsable tractarà les dades amb la finalitat de poder donar resposta a les consultes plantejades pel client a través de la pàgina web de correus electrònics o altres mitjans de comunicació. S’entén que el client a l’enviar la seva consulta presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a aquesta finalitat.

g) Realització d’enquestes a clients o potencials clients. Amb la finalitat de poder verificar la qualitat de les comunicacions, dels procediments del Responsable, del tracte rebut, així com dels productes i / o serveis del Responsable, aquests realitzaran enquestes per oferir productes, o enquestes de satisfacció relacionades amb els productes i / o serveis als quals té accés en la seva condició entre els seus associats i / o potencials associats. Legitimació: Aquest tractament es basa en l’interès legítim del responsable. Amb la finalitat de poder millorar els procediments del Responsable s’adreçarà als clients i / o potencials clients per conèixer possibles productes a oferir i el nivell de satisfacció dels mateixos i així poder millorar aquelles qüestions que ho requereixin davant d’aquests. El client i / o potencial client sempre podrà oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions del Responsable.

h) Gestió de jornades, congressos i altres esdeveniments informatius i / o comercials. El responsable tractarà les dades amb la finalitat de poder reservar, organitzar i gestionar la visita d’empresaris i professionals als esdeveniments organitzats pel Responsable. Legitimació: Aquest tractament només serà realitzat si el Responsable compta amb el consentiment de l’interessat. S’entén que en inscriure a les jornades i esdeveniments de l’Associació es presta el consentiment per al tractament de les seves dades per a aquesta finalitat.
3. – Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals a les quals es tingui accés es tractaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos. Després d’això, el responsable conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació contractual, degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment. El responsable procedirà a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.
Així mateix, si el client hagués consentit l’enviament de comunicacions comercials, el responsable podrà tractar les dades personals d’aquest acord amb el descrit en la present política de privacitat. Podrà donar-se de baixa de la recepció d’aquestes comunicacions si així ho estima oportú a través dels mitjans indicats en l’apartat V o donant-se de baixa de la newsletter.

4 – A qui comunicarem les seves dades?

El responsable de comunicar les dades de clients a:

• Autoritats reguladores i de control, organismes públics competents, jutges i tribunals.

• El responsable compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals dels clients i que tracten les dades esmentades en nom i per compte del responsable com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, el Responsable contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

5 – Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari / client pot exercitar, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, remetent una comunicació o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça ascen@ascen.net.

L’usuari / client podrà, en relació a aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment en qualsevol moment i oposar-se als tractaments basats en interès legítim si així ho estima oportú, mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

6. – Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que el Responsable tracten són les dades personals recollides dels subjectes interessats durant l’aportació d’aquests de les seves dades a través d’aquesta pàgina web i / o durant un intercanvi de relació mantinguda entre les parts telefònica o física.

Durant el manteniment de la relació contractual, el responsable pot tractar dades de tercers que el client pugui facilitar. En aquest sentit, el client s’obliga a informar a totes aquestes persones de les previsions aquí recollides en matèria de protecció de dades i obtenir en el seu cas el consentiment d’aquests tercers per al tractament de les dades per part del Responsable.

7. – ¿Davant quina autoritat pot exercir els reclamacions?
L’usuari / client pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb la resposta que hagi rebut del responsable en atendre els seus drets. En qualsevol cas, podrà dirigir-inicialment a través de l’adreça de correu electrònic ascen@ascen.net o bé a l’adreça postal C / Biscaia, 441-443 Entl., – Barcelona 08027 per poder solucionar qualsevol reclamació amb la finalitat que el Responsable pugui ajudar a això.